‘આજકાલ’ ઈમ્પેકટઃ પધહુમાન પાર્ક ઝૂ ‘પ્લાસ્ટિક ફ્રી’ જાહેર

10 days ago  
સમાચાર / આજ કાલ/   
ગુજરાતના નં.1 સાંધ્ય દૈનિક ‘આજકાલ’ દ્વારા રાજકોટ શહેરને ‘પ્લાસ્ટિક ફ્રી’ બનાવવા માટે અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેના સચોટ અહેવાલોના પગલે રાજકોટ મહાપાલિકા તંત્ર સફાળુ જાગ્યું છે અને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. દરમિયાન આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધ પાની દ્વારા પ્રÛુમન પાર્ક ઝુને ‘પ્લાસ્ટિક ફ્રી’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં તબક્કાવાર અન્ય સંકુલોમાં પણ પ્લાસ્ટિક … Continue reading ‘આજકાલ’ ઈમ્પેકટઃ પધહુમાન પાર્ક ઝૂ ‘પ્લાસ્ટિક ફ્રી’ જાહેર
                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%