“മോദി സൂപ്പര്‍ പക്ഷേ കേന്ദ്രം കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ എടിഎം കാലിയാക്കുന്നു, നോട്ടിനുള്ളലെ ചിപ്പ്”, നോട്ട് നിരോധനം മറന്നാലും മറക്കില്ല ഇവയൊന്നും

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%