പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്; പരിപാടികളുടെയും യോഗങ്ങളുടെയും കൊടിതോരണങ്ങള്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് മാത്രം സ്ഥാപിക്കണം, പരിപാടി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ അഴിച്ചുമാറ്റണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടി

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%