കടല്‍ മണലിന്റെ ഉപയോഗം വീടിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍, എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി കാട്ടിത്തന്നു

                 

Your Reaction

You have shown 0 out of 3 allowed reactions for this News.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%